ASSEMBLEA ORDINÀRIA DIVENDRES 25 DE NOVIEMBRE A LAS 17H

Benvolgudes famílies,

Us informem que la propera assemblea ordinària tindrà lloc divendres 25 de novembre de 2016 a les 17.00h.

Podeu descarregar l’ordre del dia.

ee-convocatoria-assemblea-ordinaria-25-de-noviembre-2016-1

Atentament,

La direcció de l’AMPA

 

 

Segona trobada famílies Rua Carnestoltes 2017. Divendres 11 de novembre a les 17.00

Benvolgudes famílies,

Aquest divendres 11 de novembre a les 17.00 a la sala d ‘audiovisuals, tindrà lloc la segona trobada per participar a la Rua de Carnestoltes 2017. És molt important la presència de tothom que hi participa.

Us demaneu que feu corre la veu.

Moltes gràcies.

IMPORTANT! RENOVACIÓ CONSELL ESCOLAR (Novembre 2016)

Benvolgudes famílies,

Necessitem que es presentin candidats (Voluntaris pares i mares), per poder renovar la presència i la força del pares i mares al consell escolar, aquesta figura és molt important, perquè és on els pares i mares podem presentar les nostres propostes i podem participar en les decisions que es prenen per millora la nostra escola.

Podeu presentar la vostra candidatura: Cal comunicar-ho a direcció abans del 18 de novembre 2016)

 

En aquest mes de novembre s’inicia un nou procés electoral per renovar els consells escolars dels centres docents de Catalunya.

QUÈ ÉS EL CONSELL ESCOLAR? Són els òrgans de participació de la comunitat educativa en el govern del centre. En els centres públics la funció principal és participar en la presa de decisions en relació a aquells temes importants pel funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc.

COMPOSICIÓ DEL CONSELL ESCOLAR DEL CENTRE

–  El/la Director/a del centre que serà el president.

–  El/la Cap d’estudis del centre.

–  5 professors/es elegits pel claustre.

–  5 pares d’alumnes (1 d’ells designat per l’AMPA)

–  1 representant del personal d’administració i serveis.

–  1 regidor/a o representant de l’ajuntament.

–  El/la Secretari/a del centre amb veu i sense vot.

 

ELECCIONS PER RENOVAR EL CONSELL ESCOLAR DEL CENTRE

A partir del 7 de novembre s’obre el procés per a renovar els representants dels pares i dels mestres que s’acabarà el 22 de desembre amb la constitució del nou consell resultant.

Ara correspon escollir dos representants dels pares i mares i dos dels mestres.

Es pot participar:

–          Presentant-se com a candidat a ser escollit. (Cal comunicar-ho a direcció abans del 18 de novembre 2016)

–          Votant el dia de les eleccions  donant suport als candidats preferits (dijous 1 de desembre de 15.00 h. a 18.00 h.)

NORMES GENERALS SOBRE EL PROCÉS ELECTORAL

           

            Per tal de poder participar en el procés electoral, cal estar inscrit en el cens  que es publicarà al tauler d’anuncis del centre. Fora convenient que els pares reviséssiu aquest cens per solucionar possibles errades dintre del període de reclamacions establert.

Les votacions són personals, directes i secretes, pot votar el pare i la mare, llevat que la pàtria potestat de l’alumne estigui conferida en exclusiva a un dels pares, en el qual cas només aquest tindrà dret de vot.

Tots els pares i mares són elegibles, sempre que abans hagin manifestat la seva candidatura per escrit.(Demaneu al despatx l’imprès)

Cada elector podrà votar un nombre màxim de 2 candidats (núm. de vacants a cobrir). La Mesa Electoral estarà formada per la Directora del centre i per dos pares o mares designats per sorteig.

L’AMPA o els grups de pares que avalin un candidat, podran designar-ne un que actuï a la Mesa Electoral com a supervisor.

Per poder votar cal estar inscrit al cens electoral i portar el DNI o document similar d’identificació (passaport, permís de residència…)

 

Ben cordialment,

 

La  Presidenta del Consell Escolar         

 

Aquest centre convida a tots els pares i mares a exercir el seu dret de votar per considerar fonamental la participació a la gestió de l’escola.

 

 

VOTACIONS

 

DIJOUS 1 DE DESEMBRE 2016

 

DE 15:00h a 18:00h

 

 

7 de novembre Publicació del cens electoral  provisional de cada sector.
8, 9, 10 i 11 de novembre Reclamacions al cens electoral.
11 de novembre Sorteig per designar membres de la mesa electoral.
16 de novembre

 

Constitució de les meses electorals.

Publicació CENS DEFINITIU.

Fins el 18 de novembre Presentació de candidatures.
22 de novembre Publicació de candidatures.
1 de desembre de

15h a 18h

ELECCIÓ DE PARES I MARES