LES AULES DE P3 NO ES PODEN TANCAR!!!

L’EDUCACIÓ ES MILLORA AMB MÉS RECURSOS I NO AMB MÉS RETALLADES!!!

Ensenyament ha anunciat a la direcció de l’Escola Abat Oliba de Cornellà  que el proper curs tancarà una de les dues línies de P3 del centre.

Perquè diem NO al tancament?:

 • El tancament de línies i escoles s’ha de produir un cop hagi finalitzat el període de preinscripcions i es conegui la demanda real.
 • L’estratègia seguida pel Departament d’Ensenyament afavoreix les escoles concertades. L’administració anuncia tancaments a la pública abans de la preinscripció; en el cas de la concertada ho fa després.
 • Segons dades de la FaPaC, la principal federació d’AMPA de Catalunya, en els últims tres cursos s’han tancat 475 grups d’infantil, dels quals el 90% són públics i només el 10% concertats.
 • S’ha de respectar el dret de les famílies a triar lliurement el centre que volem per als seus fills i filles.
 • Qualsevol model de planificació ha de situar els alumnes en el centre de les decisions.
 • Reclamem la reducció de ràtios a l’aula. Tots els nous alumnes de P3 es repartiran per les diferents escoles donant ràtios de 25 alumnes per aula
 •  Qualsevol nou alumne durant el curs farà que existeixi sobreràtio, més alumnes a la classe.
 • El tancament d’un curs ara pot suposar un obriment en cursos posteriors ( com ha passat a l’escola amb la nova obertura d’un grup de 2n) el que suposa els mateixos recursos però més alumnes fet que afecta a la qualitat de l’educació.
 • Que la davallada de la natalitat no pot ser l’argument per efectuar aquesta retallada.
 • Que per mantenir l’oferta pública i per millorar-la el que s’ha de fer es baixar les ràtios escolars, avui a 25 alumnes a infantil, a 20 alumnes.
 • Que la reducció de les ràtios escolars a 20 alumnes, mesura real a altres estats europeus amb major inversió educativa, permetria millorar l’Educació Pública, i alhora mantenir la dotació docent.
 • El Departament justifica la decisió amb la falta de pressupost. Una decisió basada només en criteris econòmics i no educatius.
 • El tancament de la línia obligarà algunes famílies a desplaçar-se a altres escoles cada dia. A més, no podran triar lliurement un projecte educatiu per als seus fills i filles.
 • En l’actual context de pobresa que afecta moltes famílies, infants i joves, el tancament de línies i aules és una greu agressió que no podem permetre.
 • Bona part de la comunitat educativa –sindicats, FaPaC, alguns ajuntaments–denuncien que hi ha una tendència tancar línies en centres públics. En aquest sentit, denuncien que juguen amb regles de joc diferents front les escoles concertades, les quals poden demanar la concertació a partir de 19 alumnes per grup, mentre que les públiques estan amb ràtios de 25 alumnes. A més, les concertades poden acabar les preinscripcions al setembre i no ara, com la pública.
 • Reclamem una defensa clara i ferma del sistema educatiu públic per garantir la igualtat d’oportunitats i la cohesió social.

 

L’AMPA de l’Escola Abat Oliba ha iniciat una campanya a les xarxes socials per sensibilitzar als pares i mares que aquesta retallada no només afecta al seu centre, sinó a la ràtio present i futura de totes les escoles de Cornellà.

En els propers dies, també es recolliran signatures al carrer i no es descarten altres mobilitzacions, en cas que la Generalitat no rectifiqui. L’objectiu és que es mantinguin les línies actuals, que donarien una ràtio de menys de 25 alumnes per aula, un nombre que anirà creixent al llarg dels anys amb les noves incorporacions perquè recordem que l’educació infantil no és obligatòria fins als 6 anys. A més, totes les famílies del municipi podrien matricular els seus fills a l’escola que desitgin.

L’educació és un dret i ha de ser de qualitat. Els nostres fills i filles són el nostre futur. No deixem que el Departament d’Ensenyament tanqui aules, lluitem en contra de la massificació, de tants alumnes per classe.

A l’Escola Abat Oliba hi ha nens i nenes meravellosos i uns pares i mares que sempre lluitarem per ells i elles.

NO al tancament de línies de P3!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

LAS AULAS DE P3 NO SE PUEDEN CERRAR !!!

LA EDUCACIÓN SE MEJORA CON MÁS RECURSOS Y NO CON MÁS RECORTES !!!

Enseñanza ha anunciado la dirección de la Escuela CEU de Cornellà que el próximo curso cerrará una de las dos líneas de P3 del centro.

Porque decimos NO al cierre ?:

 • El cierre de líneas y escuelas se producirá una vez haya finalizado el periodo de preinscripciones y se conozca la demanda real.
 • La estrategia seguida por el Departamento de Enseñanza favorece las escuelas concertadas. La administración anuncia cierres a la pública antes de la preinscripción; en el caso de la concertada lo hace después.
 • Según datos de la FaPaC, la principal federación de AMPA de Cataluña, en los últimos tres cursos se han cerrado 475 grupos de infantil, de los cuales el 90% son públicos y sólo el 10% concertados.
 • Se debe respetar el derecho de las familias a elegir libremente el centro que queremos para sus hijos e hijas.
 • Cualquier modelo de planificación ha de situar a los alumnos en el centro de las decisiones.
 • Reclamamos la reducción de ratios en el aula. Todos los nuevos alumnos de P3 se repartirán por las diferentes escuelas dando ratios de 25 alumnos por aula
 • Cualquier nuevo alumno durante el curso hará que exista sobreràtio, más alumnos en la clase.
 • El cierre de un curso ahora puede suponer un abrimos en cursos posteriores (como ha ocurrido en la escuela con la nueva apertura de un grupo de 2º) lo que supone los mismos recursos pero más alumnos que afecta a la calidad de la educación.
 • Que el descenso de la natalidad no puede ser el argumento para efectuar este recorte.
 • Que para mantener la oferta pública y para mejorarla lo que hay que hacer es bajar las ratios escolares, hoy a 25 alumnos en infantil, a 20 alumnos.
 • Que la reducción de las ratios escolares a 20 alumnos, medida real a otros estados europeos con mayor inversión educativa, permitiría mejorar la Educación Pública, ya la vez mantener la dotación docente.
 • El Departamento justifica la decisión con la falta de presupuesto. Una decisión basada sólo en criterios económicos y no educativos.
 • El cierre de la línea obligará algunas familias a desplazarse a otras escuelas cada día. Además, no podrán elegir libremente un proyecto educativo para sus hijos e hijas.
 • En el actual contexto de pobreza que afecta a muchas familias, niños y jóvenes, el cierre de líneas y aulas es una grave agresión que no podemos permitir.
 • Buena parte de la comunidad educativa -sindicatos, FaPaC, algunos ayuntamientos- denuncian que hay una tendencia cerrar líneas en centros públicos. En este sentido, denuncian que juegan con reglas de juego diferentes frente las escuelas concertadas, las que pueden pedir la concertación a partir de 19 alumnos por grupo, mientras que las públicas están con ratios de 25 alumnos. Además, las concertadas pueden acabar las preinscripciones en septiembre y no ahora, como la pública.
 • Reclamamos una defensa clara y firme del sistema educativo público para garantizar la igualdad de oportunidades y la cohesión social.

 

El AMPA de la Escuela CEU ha iniciado una campaña en las redes sociales para sensibilizar a los padres y madres que este recorte no sólo afecta a su centro, sino a la ratio presente y futura de todas las escuelas de Cornellà.

En los próximos días, también se recogerán firmas en la calle y no se descartan otras movilizaciones, en caso de que la Generalitat no rectifique. El objetivo es que se mantengan las líneas actuales, que darían un ratio de menos de 25 alumnos por aula, un número que irá creciendo a lo largo de los años con las nuevas incorporaciones para que recordemos que la educación infantil no es obligatoria hasta los 6 años . Además, todas las familias del municipio podrían matricular a sus hijos en la escuela que deseen.

La educación es un derecho y debe ser de calidad. Nuestros hijos son nuestro futuro. No dejemos que el Departamento de Enseñanza cierre aulas, luchamos en contra de la masificación, de tantos alumnos por clase.

En la Escuela CEU hay niños maravillosos y unos padres y madres que siempre lucharemos por ellos y ellas.

NO al cierre de líneas de P3 !!!